Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

1 2 3 4 7 20 / 61 POSTS
สมอ. มอบของขวัญปีใหม่ 2561 สมอ. มอบของขวัญปีใหม่ แก่ผู้ประกอบการและประชาชน รับนโยบาย Thailand 4.0 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเต็มรูปแบบมาใช้บริการออกใบ ...
  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เดินหน้าโครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลู ...
  สมอ.เปิดรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใ ...
   สมอ. ติดปีก OTOP นำ QR CODE มาช่วยพัฒนาสู่ SMEs 4.0พร้อมเดินหน้าลดขั้นตอนขอ มผช. เหลือเพียง 33 วันทำการ    สมอ. เสริมศักยภาพผู้ผลิตชุมชนท ...
ประกาศผลการประกวดวีดิทัศน์เพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่มาตรฐาน ประจำปี 2561  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม RS Telecom จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บ ...
  THAILAND e-Commerce Week 2017 หากคุณ..ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง หรือ ยอดขายยังไม่ปัง! ถ้าคุณพร้อม!!! เราจะวิ่งไปกับคุณ เพื่อคว้าโอกาสใน ...
สมอ. ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลทั้ง Thailand 4.0 S-Curve New S-Curve  และสร้างศูนย์บ่มเพาะด้านการมาตรฐาน ...
สมอ. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน มอก.1479-2558 และผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น มอก.2012-2558 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานฉ ...
1 2 3 4 7 20 / 61 POSTS