Category: ฝึกอบรม/สัมมนา

  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ระดับประถมศึกษา” ...
การสัมมนาสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค วันที่ 27 มกราคม 2565 การสัมมนาออนไลน์สร้างเครือข่ายบุ ...
3 / 3 POSTS