นายกฯ มอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 เชิดชูเกียรติ 63 ผู้นำอุตสาหกรรมของไทย

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

นายกฯ มอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 เชิดชูเกียรติ 63 ผู้นำอุตสาหกรรมของไทย

 

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2564 (The Prime Minister’s Industry Award 2021) แก่ผู้ประกอบการ 63 ราย ที่มีความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม (The Prime Minister’s Industry Award 2021) ว่า ปีนี้เป็นปีที่ 29 ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ทุกระดับ ที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้านตามประเภทรางวัลที่กำหนด โดยได้ดำเนินการตามแนวนโยบายรัฐบาลภายใต้การบริหารของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ในการส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีศักยภาพในทุกด้าน ทั้งในด้านพลังงาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสันติและมีความสุข สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน โดยในระยะที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าไปแก้ไขปัญหาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในหลายๆ พื้นที่ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินงานของทุกฝ่ายอย่างถูกต้อง รวมทั้ง ยังเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้การประกอบกิจการสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลอุตสาหกรรมในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล  รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 9 ประเภท  ได้แก่ 1) ประเภทการเพิ่มผลผลิต  2) ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3) ประเภทการบริหารความปลอดภัย  4) ประเภทการบริหารงานคุณภาพ  5) ประเภทการจัดการพลังงาน  6) ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  7) ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ  8) ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม 9) ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน  และรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น 5 ประเภท ได้แก่
1) ประเภทการบริหารจัดการ  2) ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์  3) ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม  4) ประเภทบริหารธุรกิจสู่สากล และ 5) ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีสถานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 332 ราย แบ่งเป็นรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 6 ราย และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นทั้ง 14 ประเภท รวม 326 ราย ทุกรายผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะทำงานแต่ละประเภทรางวัลอย่างเข้มข้น แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับ

การพิจารณาคัดเลือกต้องผ่านหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดหลายด้าน โดยมีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 63 ราย  ได้แก่ รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล ซึ่งคัดเลือกจากสถานประกอบการที่เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ประเภท และเป็นสถานประกอบการที่มีการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มีมาตรฐานการผลิตในระดับสากล และมีความเป็นเลิศทั้งในด้านการผลิต การตลาด และการลงทุน มีการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของตนเอง และสามารถสร้างการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมในภาพรวมอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ได้รับรางวัลคือ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ในส่วนรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 9 ประเภท มีผู้ได้รับรางวัล  37 ราย และรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น 5 ประเภท มีผู้ได้รับรางวัล 25 ราย สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้ที่ https://industryaward.industry.go.th/th หรือ สแกน QR Code นี้

จากการดำเนินงานคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากจากสถานประกอบการ ทั้งที่ได้รับรางวัล และพลาดการรับรางวัลว่า เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกช่วยให้สถานประกอบการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รางวัลประเภทการจัดการพลังงาน ช่วยให้สถานประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเป็นอย่างมาก หรือรางวัลประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ได้สร้างให้สังคมชุมชนโดยรอบสถานประกอบการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับโรงงานได้อย่างสันติและมีความสุข เป็นต้น ถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้สร้างความประทับใจให้กับสถานประกอบการ ถือเป็นผลตอบแทนที่มีคุณค่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการได้รับรางวัล

          “รางวัลอุตสาหกรรม เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่ทรงคุณค่า สมควรมอบให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งหวังให้มีสถานประกอบการสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้มากยิ่งขึ้นไปทุกๆปี เพื่อให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนามาตรฐานในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของประเทศโดยรวมต่อไป” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

 

 14 ธันวาคม 2564

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS