การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

รายละเอียดโครงการ

โครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2562

————————————-

 1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการมาตรฐานมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเป็นพื้นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ในขณะเดียวกัน ก็ให้การคุ้มครองความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชนผู้บริโภค สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ได้รณรงค์เผยแพร่เรื่องการมาตรฐานให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจ ตลอดจนผลักดันให้มีการนำมาตรฐานไปใช้ในกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตระหนักดีว่ากลุ่มครู-อาจารย์ในสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังความรู้เรื่องมาตรฐานแก่เยาวชนของชาติ ให้มีความรู้ความเข้าใจและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ประกอบอาชีพต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์เรื่องการมาตรฐานแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และญาติพี่น้อง อันจะทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคสินค้าที่ได้มาตรฐาน

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จึงได้ดำเนิน “โครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา” มาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการมาตรฐานให้เป็นที่รู้จัก และมีการนำไปใช้ในกลุ่มการศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยที่ผ่านมา สมอ. ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ อาทิ คู่มือครูและสื่อประกอบการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ จัดอบรมครู-อาจารย์ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดอบรมนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน และจัดทำบทเรียน e-learning เป็นต้น

สำหรับในปีงบประมาณ 2562 นี้ สมอ. มีเป้าหมายที่จะขยายผลการดำเนินโครงการให้ต่อเนื่องในกลุ่มเป้าหมายระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยจะเผยแพร่คู่มือการบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษา แก่ครู-อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา และจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการมาตรฐานแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนเรื่องการมาตรฐานในระดับมัธยมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้สามารถนำความรู้ด้านมาตรฐานไปประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคต ส่งผลให้ระบบการศึกษาและระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

 

 1. วัตถุประสงค์
  • เพื่อเผยแพร่คู่มือการบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
  • เพื่อให้ครู-อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการมาตรฐาน และการดำเนินงานของ สมอ. สามารถนำไปบูรณาการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของตนเองได้
  • เพื่อให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการมาตรฐาน มาตรฐานระบบการจัดการ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง และช่างยนต์ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคต
 1. เป้าหมาย
  • เป้าหมายเชิงคุณภาพ
 • ครู-อาจารย์ระดับมัธยมศึกษานำคู่มือการบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ไปใช้จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนของตนเองได้
 • เยาวชนในสถานศึกษามีพื้นฐานความรู้ด้านการมาตรฐาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เรื่องการมาตรฐานไปเผยแพร่ต่อให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และญาติพี่น้อง
 • นักศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการมาตรฐาน มาตรฐานระบบการจัดการ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง และช่างยนต์ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคต
  • เป้าหมายเชิงปริมาณ
 • จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษา” แก่ครู-อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 ครั้ง 300 คน
 • จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการมาตรฐาน ระดับอาชีวศึกษา แก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำนวน 1 ครั้ง 150 คน

 

 1. การดำเนินงานตามโครงการ
  • จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษา” แก่ครู-อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 ครั้ง (ระยะเวลา 1 วันครึ่ง)
  • จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการมาตรฐาน ระดับอาชีวศึกษา แก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำนวน 1 ครั้ง (ระยะเวลา 1 วัน)

 

 1. กลุ่มเป้าหมาย
  • ครู-อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม)
  • ครู-อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี)
  • นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

 

 1. กำหนดเวลา/สถานที่
  • จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษา” แก่ครู-อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา ดังนี้

ครั้งที่ 1 ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก

ครั้งที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2561 ณ จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

 • จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการมาตรฐาน ระดับอาชีวศึกษา แก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำนวน 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

สมัครเข้าร่วมการสัมมนา

 

ครั้งที่ วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม สมัครที่นี่

ครั้งที่ 2 วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561  ณ ห้องแกรนด์บอลลูม 1 โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี สมัครที่นี่ 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

สื่อวีดีโอ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS