โครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการมาตรฐานมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเป็นพื้นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ในขณะเดียวกัน ก็ให้การคุ้มครองความปลอดภัยของสุขอนามัยของประชาชนผู้บริโภค สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ได้รณรงค์เผยแพร่เรื่องการมาตรฐานให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจ และผลักดันการนำมาตรฐานไปใช้ในกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตระหนักดีว่ากลุ่มครู-อาจารย์ในสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังความรู้เรื่องมาตรฐานแก่เยาวชนของชาติ ให้มีความรู้ความเข้าใจและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ประกอบอาชีพต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์เรื่องการมาตรฐานแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และญาติพี่น้อง อันจะทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคสินค้าที่ได้มาตรฐาน

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จึงได้ดำเนิน “โครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา” มาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการมาตรฐานให้เป็นที่รู้จัก และมีการนำไปใช้ในกลุ่มการศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยที่ผ่านมา สมอ. ได้จัดทำคู่มือครูและสื่อประกอบการเรียนการสอนต่าง ๆ การจัดอบรมครู-อาจารย์ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน การจัดทำบทเรียน e-learning ฯลฯ

สำหรับในปีงบประมาณ 2561 นี้ สมอ. มีเป้าหมายที่จะขยายผลการดำเนินโครงการให้ต่อเนื่องในกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยจะเผยแพร่คู่มือการบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม แก่ครู-อาจารย์ระดับประถมศึกษา การเผยแพร่คู่มือการบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษา แก่ครู-อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนเรื่องการมาตรฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งผลให้ระบบการศึกษาและระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรการบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 • เพื่อให้ครู-อาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการมาตรฐาน และการดำเนินงานของ สมอ. สามารถนำไปบูรณาการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของตนเองได้
 • เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกในเรื่องการมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

 • ครู-อาจารย์ระดับประถมศึกษานำคู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรการบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา ไปใช้จัดการเรียนการสอน และสามารถเป็นแกนนำในการจัดการเรียนการสอนด้านการมาตรฐานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ครู-อาจารย์ระดับมัธยมศึกษานำคู่มือการบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษา ไปใช้จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนของตนเองได้
 • เยาวชนในสถานศึกษามีพื้นฐานความรู้ด้านการมาตรฐาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เรื่องการมาตรฐานไปเผยแพร่ต่อให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และญาติพี่น้อง

เป้าหมายเชิงปริมาณ

 • จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” แก่ครู-อาจารย์ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 ครั้ง 200 คน
 • จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง “การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษา” แก่ครู-อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 ครั้ง 200 คน

การดำเนินงานตามโครงการ

 • จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” แก่ครู-อาจารย์ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 ครั้ง (ระยะเวลา 1 วันครึ่ง)
 • จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง “การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษา” แก่ครู-อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 ครั้ง (ระยะเวลา 1 วันครึ่ง)

กลุ่มเป้าหมาย

 • ครู-อาจารย์ระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคเหนือตอนล่าง
 • ครู-อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กำหนดเวลา/สถานที่

 • จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” แก่ครู-อาจารย์ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 ณ เดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก
 • จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษา” แก่ครู-อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ที่ปรึกษาโครงการ

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ครู-อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการมาตรฐาน และการบูรณาการการมาตรฐานสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น สามารถนำไปถ่ายทอดแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกในเรื่องมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตประจำวันได้
 • เยาวชนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการมาตรฐานต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง และชุมชน

กำหนดการ

ระดับประถมศึกษา

 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” 
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์

 

  • ครั้งที่ 2 วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก

 

ระดับมัธยมศึกษา

 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษา”
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สมัครเข้าร่วมการสัมมนา

ระดับประถมศึกษา

 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” 
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ (เต็มแล้ว)
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก (เต็มแล้ว)

ระดับมัธยมศึกษา

 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบการเรียนรู้สะเต็มศึกษา”
  • ครั้งที่ 1 วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เอกสารประกอบการสัมมนา

สื่อวีดีโอ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS