การสัมมนาสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

รายละเอียดโครงการ

โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2562

———————————————————

 

 1. หลักการและเหตุผล

การมาตรฐานมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และคุ้มครองผู้บริโภคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ มีเป้าหมายที่จะสร้างการรับรู้เรื่องมาตรฐานให้แก่ประชาชนผู้บริโภค เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินค้า/บริการที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนนำการมาตรฐานไปใช้ประโยชน์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งหากได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เป็นเครือข่ายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการมาตรฐาน ก็จะส่งผลให้การเผยแพร่ความรู้เป็นไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นช่องทางที่จะรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการมาตรฐานของ สมอ. และแจ้งข้อมูลกรณีพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในพื้นที่อีกด้วย

ในปีงบประมาณ 2562 กส. จึงเห็นควรจัดการสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการมาตรฐาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเครื่องหมายมาตรฐาน ประโยชน์ของมาตรฐาน แก่ประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากเขตเมือง เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการร้าน มอก. เพื่อสนับสนุนให้มีร้านจำหน่ายเข้าร่วมโครงการร้าน มอก. เพิ่มขึ้น โดยการจัดทำ “โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค”

 

 1. วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐาน และสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแนะนำให้ข้อมูลแก่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมในพื้นที่ให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการแจ้งเบาะแสกรณีพบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในพื้นที่
  • เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการร้าน มอก. ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและสามารถนำไปเผยแพร่ในพื้นที่ เพื่อให้การสนับสนุนการเลือกซื้อสินค้าจากร้าน มอก. ตลอดจนให้ร้านจำหน่ายสมัครเข้าร่วมโครงการร้าน มอก. เพิ่มขึ้น

 

 1. กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่

 • ภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม) จำนวน 150 คน
 • ภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี) จำนวน 150 คน

 

 1. การดำเนินงานตามโครงการ

จัดการสัมมนาเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 150 คน

 

 1. กำหนดเวลา

เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561

 

 1. กรอบเนื้อหาในการสัมมนา
  • ความรู้เกี่ยวกับการมาตรฐาน สถานการณ์ด้านการมาตรฐานในประเทศ มาตรฐานสากล และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • วิธีการสังเกตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานในกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โภคภัณฑ์ อาหาร เป็นต้น
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ.2511
  • โครงการร้าน มอก.
  • การทดสอบความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนา (ก่อน – หลัง)

กำหนดการ

ครั้งที่ 1 

 

ครั้งที่ 2 

สมัครเข้าร่วมสัมมนา

ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม สมัครที่นี่

ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแพลตตินัม ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์  สมัครที่นี่ 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS