Category: Uncategorized

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการในงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2018 “CHANGE TO SHIFT” พบกับ 3 หัวข้อสัมมนาท ...
  การนำระบบ E-license มาใช้ในการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารส ...
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง และแสดงเครื่องหมายการรับรอง เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้ เป็นที่ยอม ...
การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ :คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพ ...
6 / 6 POSTS