Category: ฝึกอบรม/สัมมนา

1 219 / 19 POSTS
โครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตาม ISO 13485 (TLC ISO 13485 : 2 ...
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มอก.) รายสาขา (กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์)   หลักการและเหตุผ ...
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ 1. หลักการและเหตุผล สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้มีป ...
มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ (มอก.-ISO/IEC 17025 : 2005) เป็นมาตรฐานสากลที่เสริมสร้างความเช ...
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาได้ชี้ชัดว่าองค์กรต่างๆ ทั่วโลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ทำให้การดำเนินธุรกิจเ ...
ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด (Quality Management Systems-Requirements) เป็นมาตรฐานสากลที่มีการนำไปใช้ และให้การรับรองกันแพร่หลายทั ...
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญและทวีความรุนแรงในทุกประเทศทั่วโลก ประเทศพัฒนาแล้วที่มีการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด นำเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเ ...
มอก.22301– 2556 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) หรือ BCM เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภาย ...
มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือ สอบเทียบ (มอก.- ISO/IEC 17025 : 2005) เป็นมาตรฐานสากลที่เสริมสร้างความเชื่อมั่น ...
1 219 / 19 POSTS