Category: สัมมนา

โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2 ...
กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ โดยมอบหมา ...
โครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ------------------------------------- หลักการและเหตุผ ...
ปัจจุบันมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001) BS OHSAS 18001 : 2007 Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) เ ...
รายละเอียดโครงการ เรียนรู้ New Standards เพื่อก้าวไปสู่โอกาสที่เหนือกว่า   สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา   เร ...
โครงการสัมมนาทางวิชาการในงานมหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี (THAILAND INDUSTRY EXPO 2017) หลักการและเหตุผล ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมจะจัดงานมหกรรมซื้อข ...
6 / 6 POSTS