Category: สัมมนา

กำลังโหลด... กำลังโหลด... กำหนดการ การสัมมนาสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค วันศุกร์ที่ ...
ปัจจุบันมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001) BS OHSAS 18001 : 2007 Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) เ ...
รายละเอียดโครงการ เรียนรู้ New Standards เพื่อก้าวไปสู่โอกาสที่เหนือกว่า   สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา   เร ...
โครงการสัมมนาทางวิชาการในงานมหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี (THAILAND INDUSTRY EXPO 2017) หลักการและเหตุผล ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมจะจัดงานมหกรรมซื้อข ...
4 / 4 POSTS