Category: ฝึกอบรม/สัมมนา

1 2 10 / 19 POSTS
โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ...
กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ โดยมอบหมายใ ...
โครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ------------------------------------- หลักการและเหตุผล เนื ...
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการในงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2018 “CHANGE TO SHIFT” พบกับ 3 หัวข้อสัมมนาที่น่า ...
ปัจจุบันมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001) BS OHSAS 18001 : 2007 Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) เป็ ...
ด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ โดยมอบ ...
รายละเอียดโครงการ เรียนรู้ New Standards เพื่อก้าวไปสู่โอกาสที่เหนือกว่า   สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา   เรื่อง “ ...
หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด (Quality Management Systems-Requirements) เป็นมาตรฐานสากลที่มีการน ...
หลักการและเหตุผล เนื่องจากการมาตรฐานมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเป็นพื้นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณ ...
โครงการสัมมนาทางวิชาการในงานมหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี (THAILAND INDUSTRY EXPO 2017) หลักการและเหตุผล ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมจะจัดงานมหกรรมซื้อของไท ...
1 2 10 / 19 POSTS