Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

1 4 5 6 7 60 / 63 POSTS
4 กระทรวงหลักด้านการรับรองระบบงานของประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ผนึกกำลังจัดงานวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก ประจำปี 2560 รณรงค์ให้ท ...
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตั ...
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้า ...
สมอ. จัดสัมมนาเตรียมความพร้อม หน่วยตรวจสอบ หน่วยรับรอง และผู้ประกอบการ ตามความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอ ...
สมอ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมด้านการรับรองระบบงาน และการรับรองห้องปฏิบัติการ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2017 สำนักงานมาตรฐานผ ...
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ขานรับนโยบายรัฐบาลแก้ไขปัญหาวิกฤตราคายางพาราอย่างยั่งยืน พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs แปรรูปยางพาราในเขตพื้นที ...
4 กระทรวง จับมือจัดงานวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก ร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองระบบงาน พร้อมเชิญชวนรับฟังปาฐกถาพิเศ ...
SMEs แปรรูปยางพารา จ่อขอ มอก. กว่า 10 ราย สมอ. เตรียมลงใต้พัฒนาผู้ประกอบการยางผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน เร่งนำยางธรรมชาติมาใช้ในอุตสาหกรรมให้มากขึ้น ...
กมอ. ไฟเขียว “เสียงจากยางล้อ” พร้อมผลิตภัณฑ์เหล็ก 4 เรื่อง เป็นมาตรฐานบังคับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เผยผลการประชุมคณะกรรมการมาต ...
สมอ. เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทำผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน มอก. เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ตั้งเป้าปี 25 ...
1 4 5 6 7 60 / 63 POSTS