Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

1 4 5 6 7 60 / 61 POSTS
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้า ...
สมอ. จัดสัมมนาเตรียมความพร้อม หน่วยตรวจสอบ หน่วยรับรอง และผู้ประกอบการ ตามความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอ ...
สมอ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมด้านการรับรองระบบงาน และการรับรองห้องปฏิบัติการ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2017 สำนักงานมาตรฐานผ ...
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ขานรับนโยบายรัฐบาลแก้ไขปัญหาวิกฤตราคายางพาราอย่างยั่งยืน พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs แปรรูปยางพาราในเขตพื้นที ...
4 กระทรวง จับมือจัดงานวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก ร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองระบบงาน พร้อมเชิญชวนรับฟังปาฐกถาพิเศ ...
SMEs แปรรูปยางพารา จ่อขอ มอก. กว่า 10 ราย สมอ. เตรียมลงใต้พัฒนาผู้ประกอบการยางผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน เร่งนำยางธรรมชาติมาใช้ในอุตสาหกรรมให้มากขึ้น ...
กมอ. ไฟเขียว “เสียงจากยางล้อ” พร้อมผลิตภัณฑ์เหล็ก 4 เรื่อง เป็นมาตรฐานบังคับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เผยผลการประชุมคณะกรรมการมาต ...
สมอ. เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทำผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน มอก. เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ตั้งเป้าปี 25 ...
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ลุยตรวจสินค้าในเขตพื้นที่ภาคเหนือพบการจำหน่ายเหล็กก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานกว่า 5,000 เส้น มูลค่ากว่า 700,000 บา ...
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ แนะเลือกใช้หมวกนิรภัยได้มาตรฐาน และคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อลดความรุน ...
1 4 5 6 7 60 / 61 POSTS