Author: admin

1 2 3 29 10 / 290 POSTS
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเข้าร่วมเป็น “ร้าน มอก .” ...
โครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ...
กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในทุกมิติ โดยมอบหมายใ ...
ขอเชิญเข้าร่วม งานกาชาด ประจำปี 2561 ฉลอง 125 ปี สภากาชาดไทย ร่วมสนุกกับกิจกรรมและความบันเทิง มากมาย  ตลอด 9 วัน 9 คืน เพลิดเพลินไปกับมหรสพ และการแส ...
โครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ------------------------------------- หลักการและเหตุผล เนื ...
การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 สามารถคลิกดูได้ที่ Link  http://pr.tisi.go.th/ebook/ebookISO9001-2015.html   ram ...
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการในงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2018 “CHANGE TO SHIFT” พบกับ 3 หัวข้อสัมมนาที่น่า ...
สมอ. จัดกิจกรรม “TISI Clip Camp” ติวเข้มให้ความรู้เรื่องการมาตรฐาน พร้อมเทคนิคการจัดทำวีดิทัศน์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 30 ทีม ที่ผ่านการคัดเลื ...
1 2 3 29 10 / 290 POSTS