โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน : สร้างสมดุลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Circular Economy) ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

รายละเอียดโครงการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน : สร้างสมดุลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Circular Economy) ภูมิภาค

ประจำปีงบประมาณ 2564

———————————————————

 

  1. หลักการและเหตุผล

รัฐบาลมีแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า     มีการนำทรัพยากรที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่และปลดปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า“BCG” เป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจในสามมิติพร้อมกัน ได้แก่ B-Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ C-Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน และ G-Green Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียว โดยนำองค์ความรู้มาต่อยอดฐานความเข้มแข็งภายในประเทศ นั่นคือ ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และผลผลิตการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ โดยมุ่งยกระดับระบบการผลิตในปัจจุบัน ไปสู่ระบบการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาความมั่นคงทางวัตถุดิบและความสมดุลของสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของสหประชาชาติ อย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สมอ. ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้าน BCG โดยการกำหนดมาตรฐานพลาสติกชีวภาพ การนำวัสดุเหลือใช้มาหมุนเวียนใช้ใหม่ และมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอนุรักษ์และลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน  โดยได้ประกาศใช้มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือมาตรฐานการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร มาตรฐานเลขที่ มตช. 2-2562 ในเดือนธันวาคม 2562  เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนนำไปใช้ในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่กระบวนการผลิตการใช้งาน และการนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ รวมถึงการออกแบบการดำเนินงานของธุรกิจ และการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรทั้งทางตรง และทางอ้อมส่งผลให้ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นมีจำนวนลดน้อยลง จนกระทั่งนำไปสู่การไม่มีของเสีย โดยมาตรฐานนี้ไม่ใช่มาตรฐานเพื่อการรับรอง เป็นมาตรฐานที่กำหนดเกี่ยวกับแนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร ที่ สมอ. กำหนดขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานในประเทศไทยที่สนใจสามารถนำไปใช้ได้

สมอ. จึงได้ร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน : สร้างสมดุลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” ในภูมิภาคขึ้น จำนวน 4 ครั้ง เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักในความสำคัญของมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการมีความรู้เพื่อผลักดันให้มีการนำมาตรฐานไปใช้ต่อไป

  1. วัตถุประสงค์     2.1 เพื่อเผยแพร่มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร มาตรฐานเลขที่ มตช. 2-2562 หรือมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน2.2 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร มาตรฐานเลขที่ มตช. 2-2562 และผลักดันให้มีการนำมาตรฐานไปใช้ต่อไป

 

  1. กลุ่มเป้าหมาย

3.1 ผู้ประกอบการภาคการผลิต และภาคบริการ

3.2 หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา

3.3 ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เป็นผู้นำด้าน CE ในสาขาหรือพื้นที่เป้าหมาย

 

  1. การดำเนินงานตามโครงการ

4.1 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร มาตรฐานเลขที่ มตช. 2-2562

4.2 การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกรณีศึกษาของหน่วยงานที่ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร

4.3 พัฒนา Application เพื่อเป็น platform ในการสร้างเครือข่าย CE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ในลักษณะพี่สอนน้อง

 

     5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร มาตรฐานเลขที่ มตช. 2-2562 และสามารถนำไปปรับใช้ในการ พัฒนาระบบการจัดการภายในองค์กรได้

5.2 ทุกภาคส่วนตระหนักและเห็นความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตั้งแต่การผลิต การใช้งาน และการนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ เพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อม

5.3 เกิด CE platform ของประเทศไทยที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ในการนำไปสู่การปฏิบัติ

 

6. กำหนดเวลา


 

 

กำหนดการ

สมัครเข้าร่วมสัมมนา

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS