โอกาสดีๆมาอีกแล้ว กับงานสัมมนา เรื่อง “ISO 45001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ฟรี!!

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

รายละเอียดโครงการ

ปัจจุบันมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001) BS OHSAS 18001 : 2007 Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) เป็นมาตรฐานระบบการจัดการที่มีเป้าหมายเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัยและส่งเสริมภาพพจน์ด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อพนักงานและสังคม และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อกำหนดมาตรฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมกับธุรกิจในปัจจุบัน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization : ISO) จึงปรับปรุงมาตรฐาน และคาดว่าจะประกาศมาตรฐานใหม่ในปี พ.ศ.2561 โดยประกาศเป็นมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001

ดังนั้น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะผู้แทนประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ ISO ได้เข้าร่วมกำหนดมาตรฐานดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการสัมมนา เรื่อง “ISO 45001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ขึ้น เพื่อชี้แจงความคืบหน้าของการจัดทำมาตรฐาน ISO 45001 และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 45001 ขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อแจ้งให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 และเปิดโอกาสให้มีการถาม-ตอบข้อซักถามเพื่อให้สามารถทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมขององค์กรในการปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานที่มีการแก้ไขปรับปรุง และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไป

เนื้อหาการสัมมนา

  • การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001
  • ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001
  • ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมขององค์กรสำหรับมาตรฐานใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

               ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคบริการ จำนวน 100 ราย

วิทยากรบรรยาย

ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย

               สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน-อาหารว่าง/เครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการสัมมนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้ทราบการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 และสามารถเตรียมความพร้อมขององค์กรในการปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานใหม่ และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้พัฒนาเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการสัมมนา

สมัครเข้าร่วมสัมมนา

โปรดส่งใบสมัครภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

รับจำนวน 100 ท่าน

(ผู้เข้าร่วมการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (กส.) ชั้น 1

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

75/42 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2202 3431, 0 2202 3428 โทรสาร 0 2354 3214

E-mail address : seminar.tisi@gmail.com

 

ผู้ประสานงาน    นายนพดล จรรยาอดิศัย / น.ส.ณปภัช จันทร์ตระกูล

น.ส.กมลวรรณ ขวัญพิชัย / น.ส.อำไพ ประโมจนีย์

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

แผนที่โรงแรมจัดสัมมนา

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS