โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้มีประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง      ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยได้กำหนดคุณสมบัติของห้องปฏิบัติการ ทดสอบในภาคส่วนราชการ  องค์การของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ  รวมทั้ง สถาบันอิสระภายใต้สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ยังไม่ได้รับการรับรองตาม มอก.17025 ต้องมีการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์   ที่สำนักงานกำหนด ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดด้านบริหาร และข้อกำหนดด้านวิชาการ

สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบสถาบันการศึกษาภาครัฐ เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ กระจายอยู่ทุก         ภูมิภาคทั่วประเทศ และมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จึงเห็นควรส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมของ สำนักงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับห้องปฏิบัติการทดสอบสถาบันการศึกษาภาครัฐ สามารถที่จะ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพของ  ห้องปฏิบัติการทดสอบให้กับห้องปฏิบัติการทดสอบสถาบันการศึกษาภาครัฐ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสถาบันการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องข้อกำหนด

สำหรับปฏิบัติการทดสอบ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ อีกทั้งจะสามารถพัฒนาต่อเพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  ISO/IEC 17025

3. กลุ่มเป้าหมาย

                ห้องปฏิบัติการทดสอบสถาบันการศึกษาภาครัฐ

4. วิธีดำเนินการ

4.1 สำนักงานคัดเลือกห้องปฏิบัติการทดสอบของสถาบันการศึกษาภาครัฐเข้าร่วมโครงการ

4.2 สำนักงานดำเนินการ ดังนี้

  • ฝึกอบรม ณ สถานประกอบการตามกรอบเนื้อหาที่กำหนด
  • การให้คำปรึกษาแนะนำ และติดตามผลการจัดทำระบบของห้องปฏิบัติการทดสอบ
  • การตรวจประเมินความพร้อมของระบบห้องปฏิบัติการทดสอบ

5. วิทยากร

  • กองควบคุมมาตรฐาน
  • สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ
  • ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

6. สถานที่จัดการฝึกอบรม

ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบสถาบันการศึกษาภาครัฐ

7. ระยะเวลาดำเนินการ

ธันวาคม 2559 – สิงหาคม 2560

8. กรอบเนื้อหาการฝึกอบรม

การตรวจเยี่ยมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบสถาบันการศึกษาภาครัฐ (จำนวน 5 วัน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่ 1 (จำนวน 1 วัน/แห่ง)

(1) บรรยายข้อกำหนดในการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(2) บรรยายและฝึกปฏิบัติข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบในหัวข้อ

– ข้อกำหนดการบริการ

– ข้อกำหนดทางวิชาการ

ครั้งที่ 2 (จำนวน 1 วัน/แห่ง)  

ติดตามผลความคืบหน้าการจัดทำระบบข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ

ครั้งที่ 3 (จำนวน 1 วัน/แห่ง)  

ตรวจประเมินความพร้อมของระบบการบริหารงานของห้องปฏิบัติการทดสอบ

9. งบประมาณดำเนินการ

ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายอื่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

10. ที่ปรึกษาโครงการ

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน และกองควบคุมมาตรฐาน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2202 3431 โทรสาร 0 2354 3157, 0 2354 3315

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้ห้องปฏิบัติการทดสอบสถาบันการศึกษามีระบบการบริหารคุณภาพสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการฝึกอบรม

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ

ครั้งที่ 1

9.00 – 10.00 น.           บรรยายเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

10.00 – 12.00 น.          บรรยายเรื่อง บรรยาย และฝึกปฏิบัติข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบในหัวข้อ

– ข้อกำหนดการบริหาร

13.00 – 16.30 น.         บรรยายเรื่อง บรรยาย และฝึกปฏิบัติข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบในหัวข้อ

– ข้อกำหนดทางวิชาการ

ครั้งที่ 2

9.00 – 16.00 น.          ติดตามความคืบหน้า และบรรยายการจัดทำระบบข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ

ครั้งที่ 3

9.00 – 16.00 น.          ติดตามความคืบหน้า และบรรยายการจัดทำระบบข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ

ครั้งที่ 4

9.00 – 16.00 น.          ติดตามความคืบหน้า และบรรยายการจัดทำระบบข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ

ครั้งที่ 5

9.00 – 16.00 น.          ติดตามความคืบหน้า และประเมินผลจัดทำระบบข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS