โครงการการฝึกอบรม หลักสูตรข้อกำหนด ISO9001:2015 ISO14001:2015 และ ISO45001

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

หลักสูตร ISO 9001:2015

หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015

ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ – ข้อกำหนด (Quality Management Systems-Requirements) เป็นมาตรฐานสากลที่มีการนำไปใช้

และให้การรับรองกันแพร่หลายทั่วโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักการสำคัญ 8 ประการ คือ

การให้ความสำคัญกับลูกค้า ความเป็นผู้นำ การมีส่วนร่วมของบุคลากร การบริหารเชิงกระบวนการ  การบริหารที่เป็นระบบ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริงและความสำคัญกับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO ได้กำหนดอนุกรมมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2534 และมีการทบทวนแก้ไขทุก 5 ปี

ล่าสุด ISO ได้ประกาศแก้ไขเป็น    ISO 9001 : 2015 สำนักงานฯ จึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ

ในข้อกำหนดฉบับใหม่ เพื่อเตรียมพร้อม รวมทั้งทบทวนสถานะปัจจุบันเทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐาน และดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

และสามารถนำไปใช้ปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การฝึกอบรม

– การบรรยายและซักถามปัญหา

– การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วิทยากร

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบด้านระบบบริหารงานคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร

– โครงสร้างข้อกำหนดของมาตรฐานใหม่

– ข้อกำหนดระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

การรับรองผล

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร

ร่วมฝึกปฏิบัติและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียน    2,000 บาท ต่อคน

–  เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ไม่รวมค่าที่พัก)

– สมอ.เป็นหน่วยงานราชการ จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 – ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิ ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

– ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร   รุ่นละ 50 คน

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งกลับไปยัง กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้ 2 ช่องทาง

  1. ส่ง E-mail : tisitraining@gmail.com
  2. ส่งโทรสารหมายเลข 0 2354 3214

ช่องทางการชำระเงิน

  1. โอนผ่านบัญชี บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

เลขที่บัญชี      013-0-02035-4

ชื่อบัญชี         สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรุณาส่งใบ PAY-IN พร้อมระบุชื่อหลักสูตร ชื่อผู้สมัครสาขาธนาคารที่โอนเงิน วันที่โอนเงิน

พร้อมรายละเอียดที่จะให้ออกใบเสร็จ ส่งไปทาง E-mail : tisitraining@gmail.com

หรือส่งโทรสาร 0 2354 3214 และโทรศัพท์ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง (เงินสด)ชั้น 1 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. โทรศัพท์ 0 2202 3428

สำนักงานฯ ปิดรับสมัครทันที เมื่อเต็มในแต่ละรุ่น

หากท่านส่งใบสมัครแล้ว ขอได้โปรดโทรศัพท์แจ้งยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการด้านการมาตรฐาน

โทรศัพท์ 0 2202 3428

รายชื่อผู้สมัครหลักสูตร ISO 9001:2015

รายชื่อผู้สมัครหลักสูตร ISO 9001:2015

รุ่นที่ 1 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

 

รายชื่อผู้สมัครหลักสูตร ISO 9001:2015

รุ่นที่ 2 วันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

 

หลักสูตร ISO 14001:2015

หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 14001:2015

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญและทวีความรุนแรงในทุกประเทศทั่วโลก ประเทศพัฒนาแล้วที่มีการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด

นำเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขทางการค้า ภาคอุตสาหกรรมของไทยต้องพึ่งพิงการส่งออกจึงอยู่ในสถานะแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การนำมาตรฐานสากล

มาใช้จึงเป็นหนทางหนึ่งในการแข่งขันทางการค้า เพราะสามารถสร้างความเชื่อถือทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ รวมทั้งการขยายตลาดการค้าใหม่

อันจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ประกาศกำหนดอนุกรมมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14000 และประเทศไทย

ได้รับมาตรฐานดังกล่าวมาใช้ในลักษณะเหมือนกันทุกประการตั้งแต่ปี 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และปัจจุบัน ISO ได้ประกาศใช้มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

สำนักงานฯ จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO 14001 : 2015 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดฉบับใหม่ เพื่อเตรียมพร้อม รวมทั้งทบทวนสถานะ

ปัจจุบันเทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐาน และดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม ISO 14001 ฉบับใหม่

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมพร้อม ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน      ให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่อไป

การฝึกอบรม

– การบรรยายและซักถามปัญหา

– การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วิทยากร

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร

– สถานการณ์ของโลกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

– กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 14001 : 2015

– ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

การรับรองผล

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร ร่วมฝึกปฏิบัติและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ครบถ้วนจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียน    2,000 บาทต่อคน

–  เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ไม่รวมค่าที่พัก)

– สมอ.เป็นหน่วยงานราชการ จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่อยู่     ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 – ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิ ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร  รุ่นละ 50 คน

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งกลับไปยัง กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้ 2 ช่องทาง

  1. ส่ง E-mail : tisitraining@gmail.com
  2. ส่งโทรสารหมายเลข 0 2354 3214

ช่องทางการชำระเงิน

  1. โอนผ่านบัญชี บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

เลขที่บัญชี      013-0-02035-4

ชื่อบัญชี         สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรุณาส่งใบ PAY-IN พร้อมระบุชื่อหลักสูตร ชื่อผู้สมัครสาขาธนาคารที่โอนเงิน วันที่โอนเงิน

พร้อมรายละเอียดที่จะให้ออกใบเสร็จ ส่งไปทาง E-mail : tisitraining@gmail.com

หรือส่งโทรสาร 0 2354 3214 และโทรศัพท์ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง (เงินสด)ชั้น 1 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. โทรศัพท์ 0 2202 3428

สำนักงานฯ ปิดรับสมัครทันที เมื่อเต็มในแต่ละรุ่น

หากท่านส่งใบสมัครแล้ว ขอได้โปรดโทรศัพท์แจ้งยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการด้านการมาตรฐาน

โทรศัพท์ 0 2202 3428

รายชื่อผู้สมัครหลักสูตร ISO 14001:2015

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตร ISO 14001:2015 รุ่นที่ 1 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตร ISO 14001:2015  รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

 

หลักสูตร ISO 45001

หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 45001

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ได้เห็นความสำคัญของความปลอดภัย

ในการทำงาน จึงได้กำหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฉบับใหม่ คือ ISO 45001 โดยจะนำมาใช้แทน OHSAS 18001 : 2007

ISO 45001 – Occupational Health and Safety Management Standard มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดยใช้แนวทางระบบการจัดการทั่วไปเช่นเดียวกับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ซึ่งใช้โมเดล PDCA

นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้รวมกับระบบการจัดการที่มีอยู่เดิม เป็นมาตรฐานที่ช่วยในการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย

แก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทรัพย์สินขององค์กร รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรทุกประเภท ทุกขนาด สามารถนำเอาไปใช้และผสมผสาน

กับโครงการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เช่น ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของพนักงาน อีกด้วย

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจสำหรับการนำไปปฏิบัติ สมอ.   จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO 45001

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างของข้อกำหนด แนวทางในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 45001 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 45001

2.เพื่อทราบแนวทางการปรับเปลี่ยนจาก OHSAS 18001 : 2007 เป็น ISO 45001และเตรียมความพร้อมในการบูรณาการระบบปัจจุบันไปสู่ ISO 45001

3.เพื่อทราบหลักการ เข้าใจสาระสำคัญของมาตรฐาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายในองค์กร

การฝึกอบรม

– การบรรยายและซักถามปัญหา

– การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 ผู้บริหาร หรือตัวแทนฝ่ายบริหาร

คณะทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐานในการทำงานขององค์กร

เจ้าหน้าที่ จป. และผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร

– ความเป็นมา โครงสร้าง คำศัพท์ และหลักการของมาตรฐาน ISO 45001

– ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 45001

– ขั้นตอนการจัดทำระบบตามมาตรฐาน ISO 45001

– ผลกระทบของมาตรฐานฉบับใหม่

การรับรองผล

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร

ร่วมฝึกปฏิบัติและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียน    2,000 บาทต่อคน

 –  เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ไม่รวมค่าที่พัก)

– สมอ.เป็นหน่วยงานราชการ จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่อยู่     ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

– ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิ ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร  รุ่นละ 50 คน

กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งกลับไปยัง กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้ 2 ช่องทาง

  1. ส่ง E-mail : tisitraining@gmail.com
  2. ส่งโทรสารหมายเลข 0 2354 3214

ช่องทางการชำระเงิน

  1. โอนผ่านบัญชี บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

เลขที่บัญชี      013-0-02035-4

ชื่อบัญชี         สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรุณาส่งใบ PAY-IN พร้อมระบุชื่อหลักสูตร ชื่อผู้สมัครสาขาธนาคารที่โอนเงิน วันที่โอนเงิน

พร้อมรายละเอียดที่จะให้ออกใบเสร็จ ส่งไปทาง E-mail : tisitraining@gmail.com

หรือส่งโทรสาร 0 2354 3214 และโทรศัพท์ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง (เงินสด)ชั้น 1 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. โทรศัพท์ 0 2202 3428

สำนักงานฯ ปิดรับสมัครทันที เมื่อเต็มในแต่ละรุ่น

หากท่านส่งใบสมัครแล้ว ขอได้โปรดโทรศัพท์แจ้งยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการด้านการมาตรฐาน

โทรศัพท์ 0 2202 3428

รายชื่อผู้สมัครหลักสูตร ISO 45001

รายชื่อผู้สมัครหลักสูตร ISO 45001 รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้สมัครหลักสูตร ISO 45001 รุ่นที่ 2 วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม

หลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001 : 2015

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

หลักสูตรข้อกำหนด ISO 14001 : 2015 

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

หลักสูตรข้อกำหนด ISO 45001

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS