เรียนรู้ New Standards เพื่อก้าวไปสู่โอกาสที่เหนือกว่า ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ISO 45001 ฟรี!

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ

เรียนรู้ New Standards เพื่อก้าวไปสู่โอกาสที่เหนือกว่า

  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา

  เรื่อง “ISO 45001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” 

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องการะเกด ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 รับจำนวน 100 ท่าน

(ผู้เข้าร่วมการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

 

ปัจจุบันมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001) BS OHSAS 18001 : 2007 Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) เป็นมาตรฐานระบบการจัดการที่มีเป้าหมายเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัยและส่งเสริมภาพพจน์ด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อพนักงานและสังคม และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อกำหนดมาตรฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมกับธุรกิจในปัจจุบัน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization : ISO) จะมีการปรับปรุงมาตรฐาน และคาดว่าจะประกาศมาตรฐานใหม่ในปี พ.ศ.2561 โดยประกาศเป็นมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001

ดังนั้น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะผู้แทนประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ ISO ได้เข้าร่วมกำหนดมาตรฐานดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการสัมมนา เรื่อง “ISO 45001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ขึ้น เพื่อชี้แจงความคืบหน้าของการจัดทำมาตรฐาน ISO 45001 และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 45001 ขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อแจ้งให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 และเปิดโอกาสให้มีการถาม-ตอบข้อซักถามเพื่อให้สามารถทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมขององค์กรในการปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานที่มีการแก้ไขปรับปรุง และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไป

เนื้อหาการสัมมนา

  • การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001
  • ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001
  • ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมขององค์กรสำหรับมาตรฐานใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

               ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคการผลิตและภาคบริการ จำนวน 100 ราย

วิทยากรบรรยาย

ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย

               สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน-อาหารว่าง/เครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการสัมมนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้ทราบการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 และสามารถเตรียมความพร้อมขององค์กรในการปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานใหม่ และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรให้พัฒนาเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ

กำหนดการสัมมนา

 

สมัครเข้าร่วมการสัมมนา

 

สมัครสัมมนาออนไลน์ คลิกที่นี่

 

โปรดส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (กส.) ชั้น 1

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

75/42 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2202 3431, 0 2202 3428 โทรสาร 0 2354 3157, 0 2354 3214

E-mail address : seminar.tisi@gmail.com

ผู้ประสานงาน    นายนพดล จรรยาอดิศัย / น.ส.ณปภัช จันทร์ตระกูล

น.ส.กมลวรรณ ขวัญพิชัย / น.ส.อำไพ ประโมจนีย์

 

รายชื่อผู้เข้าสัมมนา

เอกสารประกอบการสัมมนา

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS