หลักสูตร มอก.31000 – 2555 หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาได้ชี้ชัดว่าองค์กรต่างๆ ทั่วโลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ทำให้การดำเนินธุรกิจเกิดการหยุดชะงักไม่ต่อเนื่องตามปกติ องค์กรจึงต้องมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) จึงได้ประกาศกำหนดอนุกรมมาตรฐาน ISO 31000 : 2009 หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยกำหนดหลักการทั่วไปและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล แนะนำให้องค์กรจัดทำ นำไปปฏิบัติและปรับปรุงกรอบความคิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบูรณาการกระบวนการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงเข้าไปในการกำกับดูแล กลยุทธ์และการวางแผน การบริหารกระบวนการรายงานต่างๆ นโยบาย คุณค่าและวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร
สำนักงานฯ จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตร มอก.31000 – 2555 หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการบริหารจัดการอื่นๆ ได้
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำกับดูแล การวางแผน การบริหาร ฯลฯ ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้มีการจัดการอย่างมีประสิทธิผลภายในองค์กร
การฝึกอบรม
– การบรรยายและซักถามปัญหา
– การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วิทยากร
ภาคเอกชน
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร
เนื้อหาหลักสูตร
– หลักการทั่วไปการบริหารความเสี่ยง
– การกำหนดกรอบงานการบริหารความเสี่ยง
– การกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง
– ฝึกปฏิบัติ
การรับรองผล
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร ร่วมฝึกปฏิบัติและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนจะได้รับ ใบประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาทต่อคน
– เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ไม่รวมค่าที่พัก)
– สมอ.เป็นหน่วยงานราชการ จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่อยู่ ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
– ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิ ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร รุ่นละ 40 คน
กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งกลับไปยัง กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้ 2 ช่องทาง
1. ส่ง E-mail : tisitraining@gmail.com
2. ส่งโทรสารหมายเลข 0 2354 3214

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS