หลักสูตร มอก.22301 – 2556 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

รายละเอียด


มอก.22301– 2556 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) หรือ BCM เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต เพื่อการวางแผน การดำเนินการ การติดตาม การทบทวน การฝึกซ้อม การรักษาไว้และ การปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ได้จัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อปกป้อง ลดโอกาสของการเกิด เตรียมการ ตอบสนอง เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีวิธีการในการฟื้นฟูกลับสู่สภาพปกติภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก สามารถส่งมอบสินค้า และให้บริการแก่ลูกค้าได้ตามที่ตกลงไว้
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ประกาศกำหนดมาตรฐานฉบับนี้แล้วเสร็จ จึงจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนด และแนวทางการจัดระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการบริหารจัดการอื่นๆ ได้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ได้ตามมาตรฐาน

การฝึกอบรม

– การบรรยายและซักถามปัญหา
– การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วิทยากร

ภาคเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบการจัดการ
เนื้อหาหลักสูตร
– สถานการณ์ภัยคุกคามต่างๆ ในปัจจุบัน
– หลักการสำคัญและประโยชน์ของ มอก.22301
– รูปแบบ PDCA ที่ประยุกต์ใช้กับกระบวนการของระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
– การนำข้อกำหนดของระบบ BCM ไปประยุกต์ใช้
* บริบทขององค์กร * ความเป็นผู้นำ
* การวางแผน * การสนับสนุน
* การดำเนินการ * การประเมินสมรรถนะ
* การปรับปรุง
– ฝึกปฏิบัติ

การรับรองผล

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร ร่วมฝึกปฏิบัติและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนจะได้รับ ใบประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาทต่อคน

– เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ไม่รวมค่าที่พัก)
– สมอ.เป็นหน่วยงานราชการ จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่อยู่ ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
– ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิ ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร รุ่นละ 40 คน

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งกลับไปยัง กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้ 2 ช่องทาง
1. ส่ง E-mail : tisitraining@gmail.com
2. ส่งโทรสารหมายเลข 0 2354 3214

ลงทะเบียนออนไลน์

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS