หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

รายละเอียด

ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ – ข้อกำหนด (Quality Management Systems-Requirements) เป็นมาตรฐานสากลที่มีการนำไปใช้ และให้การรับรองกันแพร่หลายทั่วโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักการสำคัญ 8 ประการ คือ การให้ความสำคัญกับลูกค้า ความเป็นผู้นำ การมีส่วนร่วมของบุคลากร การบริหารเชิงกระบวนการ การบริหารที่เป็นระบบ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริงและความสำคัญกับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO ได้กำหนดอนุกรมมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2534 และมีการทบทวนแก้ไขทุก 5 ปี ล่าสุด ISO ได้ประกาศแก้ไขเป็น ISO 9001 : 2015 สำนักงานฯ จึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดฉบับใหม่ เพื่อเตรียมพร้อม รวมทั้งทบทวนสถานะปัจจุบันเทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐาน และดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และสามารถนำไปใช้ปรับปรุงสมรรถนะขององค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การฝึกอบรม

– การบรรยายและซักถามปัญหา
– การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วิทยากร

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบด้านระบบบริหารงานคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาหลักสูตร
– โครงสร้างข้อกำหนดของมาตรฐานใหม่
– ข้อกำหนดระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

การรับรองผล

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร ร่วมฝึกปฏิบัติและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนจะได้รับ ใบประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาทต่อคน

– เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ไม่รวมค่าที่พัก)
– สมอ.เป็นหน่วยงานราชการ จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่อยู่ ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
– ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิ ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร รุ่นละ 40 คน

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งกลับไปยัง กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้ 2 ช่องทาง
1. ส่ง E-mail : tisitraining@gmail.com
2. ส่งโทรสารหมายเลข 0 2354 3214

ลงทะเบียนออนไลน์

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS