หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 14001 : 2015

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

รายละเอียด


ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญและทวีความรุนแรงในทุกประเทศทั่วโลก ประเทศพัฒนาแล้วที่มีการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด นำเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขทางการค้า ภาคอุตสาหกรรมของไทยต้องพึ่งพิงการส่งออกจึงอยู่ในสถานะแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การนำมาตรฐานสากลมาใช้จึงเป็นหนทางหนึ่งในการแข่งขันทางการค้า เพราะสามารถสร้างความเชื่อถือทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ รวมทั้งการขยายตลาดการค้าใหม่ อันจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ประกาศกำหนดอนุกรมมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14000 และประเทศไทยได้รับมาตรฐานดังกล่าวมาใช้ในลักษณะเหมือนกันทุกประการตั้งแต่ปี 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และปัจจุบัน ISO ได้ประกาศใช้มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 สำนักงานฯ จึงจัดฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO 14001 : 2015 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดฉบับใหม่ เพื่อเตรียมพร้อม รวมทั้งทบทวนสถานะปัจจุบันเทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐาน และดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม ISO 14001 ฉบับใหม่
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมพร้อม ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่อไป

การฝึกอบรม

– การบรรยายและซักถามปัญหา
– การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วิทยากร

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาหลักสูตร
– สถานการณ์ของโลกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
– กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 14001 : 2015
– ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

การรับรองผล

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร ร่วมฝึกปฏิบัติและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนจะได้รับ ใบประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาทต่อคน

– เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ไม่รวมค่าที่พัก)
– สมอ.เป็นหน่วยงานราชการ จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่อยู่ ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
– ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิ ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร รุ่นละ 40 คน

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งกลับไปยัง กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้ 2 ช่องทาง
1. ส่ง E-mail : tisitraining@gmail.com
2. ส่งโทรสารหมายเลข 0 2354 3214

ลงทะเบียนออนไลน์


Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS