หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025 : 2005

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

รายละเอียด


มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือ สอบเทียบ (มอก.- ISO/IEC 17025 : 2005) เป็นมาตรฐานสากลที่เสริมสร้างความเชื่อมั่น ในความสามารถในการทดสอบหรือสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ เป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ผลการทดสอบ/สอบเทียบที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำ เชื่อถือได้เป็นบรรทัดฐานการวัดและการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และยังช่วยขจัดอุปสรรคในการกีดกันทางการค้า อันเนื่องมาจากการทดสอบและลดการตรวจซ้ำจากประเทศคู่ค้า
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้นำมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ (มอก.- ISO/IEC 17025 : 2005) มาประกาศใช้ในลักษณะเหมือนกันทุกประการ และได้ส่งเสริมให้มีการนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการทั้งของภาครัฐและเอกชน สำนักงานฯ จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025 : 2005 ขึ้น เพื่อให้ความรู้ในมาตรฐานดังกล่าวและสามารถนำไปปฏิบัติได้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีขีดความสามารถจัดระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

การฝึกอบรม

– การบรรยายและซักถามปัญหา
– แบบฝึกหัด

วิทยากร

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

เนื้อหาหลักสูตร

– ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (มอก.- ISO/IEC 17025 : 2005)
– แบบฝึกหัด

การรับรองผล

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร ร่วมฝึกปฏิบัติและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนจะได้รับ ใบประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาทต่อคน

– เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ไม่รวมค่าที่พัก)
– สมอ.เป็นหน่วยงานราชการ จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
– ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิ ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร (รุ่นละ 50 คน)

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งกลับไปยัง กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้ 2 ช่องทาง
1. ส่ง E-mail : tisitraining@gmail.com
2. ส่งโทรสารหมายเลข 0 2354 3214

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS