หลักสูตร การจัดทำเอกสารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

รายละเอียด

มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ (มอก.-ISO/IEC 17025 : 2005) เป็นมาตรฐานสากลที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถในการสอบเทียบหรือทดสอบของห้องปฏิบัติการ เป็นมาตรฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ผลการทดสอบ/สอบเทียบที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำและเชื่อถือได้เป็นบรรทัดฐานการวัดและการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และยังช่วยขจัดอุปสรรคในการกีดกันทางการค้าและลดการตรวจซ้ำจากประเทศคู่ค้า
สมอ. ได้นำมาตรฐานดังกล่าวมาประกาศใช้ในลักษณะเหมือนกันทุกประการ และได้ส่งเสริมให้มีการนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการทั้งของภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการมีเอกสารที่ต้องจัดทำหลายรายการ เช่น คู่มือคุณภาพ วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งการควบคุมเอกสารที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 จึงเห็นควรจัดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำเอกสารระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจถึงโครงสร้างของเอกสาร แนวทางและตัวอย่างการจัดทำเอกสาร สามารถนำไปปฏิบัติได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการเขียนเอกสารระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

การฝึกอบรม

– การบรรยายและซักถามปัญหา
– การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วิทยากร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1.ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนดทั่วไประบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
2.ผู้รับผิดชอบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

เนื้อหาหลักสูตร

– รูปแบบของเอกสารระบบคุณภาพ
– การกำหนดโครงสร้างเอกสาร
– รายการเอกสารที่ต้องจัดทำ
– แนวทางและวิธีการควบคุมเอกสาร
– แนวทางการจัดทำเอกสารคู่มือคุณภาพ (Quality Manual) และเอกสารวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
– ฝึกปฏิบัติ

การรับรองผล

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร ร่วมฝึกปฏิบัติและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาทต่อคน

– เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ไม่รวมค่าที่พัก)
– สมอ.เป็นหน่วยงานราชการ จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่อยู่ ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
– ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิ ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร รุ่นละ 35 คน

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งกลับไปยัง กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้ 2 ช่องทาง
1. ส่ง E-mail : tisitraining@gmail.com
2. ส่งโทรสารหมายเลข 0 2354 3214

ลงทะเบียนออนไลน์

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS