โครงการสัมมนาทางวิชาการในงานมหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี (THAILAND INDUSTRY EXPO 2017)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

โครงการ

โครงการสัมมนาทางวิชาการในงานมหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี
(THAILAND INDUSTRY EXPO 2017)

หลักการและเหตุผล
ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมจะจัดงานมหกรรมซื้อของไทยใช้ของดี (THAILAND INDUSTRY EXPO 2017) ระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นเวทีสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยในการแสดงศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันเครือข่ายในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงความหลากหลายของสินค้าและบริการฝีมือคนไทย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้าง เป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ ตลอดจนเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้และพัฒนาทักษะในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ ภายในงานได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการหลากหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมจัดการสัมมนาทางวิชาการในงานดังกล่าว โดยนำเสนอหัวข้อการจัดสัมมนาทางวิชาการ จำนวน 5 หัวข้อ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงถ่ายทอดความคืบหน้าด้านการมาตรฐานของประเทศ ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของ สมอ.ในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถนำมาตรฐานไปใช้เพิ่มศักยภาพแก่ภาคอุตสาหกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ ประมาณ 300 คน

วิธีดำเนินการ
การสัมมนา 4 หัวข้อ ได้แก่

 1. เรื่อง “การปรับปรุงกระบวนการอนุญาตติดตามผลและการนำเข้าผลิตภัณฑ์”
 2. เรื่อง “อุตสาหกรรมไม้ไทย ก้าวไกลสู่สากล”
 3. เรื่อง “มอก.9999 นำอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน”
 4. เรื่อง “การมาตรฐานกับการเติบโตของอุตสาหกรรม S-Curve : เครื่องมือแพทย์ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์”

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

 1. เรื่อง “การปรับปรุงกระบวนการอนุญาตติดตามผลและการนำเข้าผลิตภัณฑ์”
  วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
 2. เรื่อง “อุตสาหกรรมไม้ไทย ก้าวไกลสู่สากล”
  วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
 3. เรื่อง “มอก.9999 นำอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน”
  วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.
 4. เรื่อง “การมาตรฐานกับการเติบโตของอุตสาหกรรม S-Curve : เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์”
  วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคเอกชน

ที่ปรึกษาโครงการ
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจ เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้ต่อไป

กำหนดการ

กำหนดการสัมมนา
เรื่อง “การปรับปรุงกระบวนการอนุญาต ติดตามผล และการนำเข้าผลิตภัณฑ์”
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 16

——————————————————

12.30 – 13.00 น. 

ลงทะเบียน/อาหารว่าง-เครื่องดื่ม

13.00 – 15.00 น. 

การบรรยาย เรื่อง “การปรับปรุงกระบวนการอนุญาต ติดตามผล และการนำเข้าผลิตภัณฑ์” โดย วิทยากรสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

15.00 – 16.00 น. 

ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความเห็น และถาม-ตอบ


 

กำหนดการสัมมนา
เรื่อง “อุตสาหกรรมไม้ไทย ก้าวไกลสู่สากล”
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 14

——————————————————

8.30 – 9.00 น. 

ลงทะเบียน/อาหารว่าง-เครื่องดื่ม

9.00 – 12.00 น. 

การบรรยาย เรื่อง “อุตสาหกรรมไม้ไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดย วิทยากรสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.  

การบรรยาย เรื่อง “อุตสาหกรรมไม้ไทย ก้าวไกลสู่สากล” (ต่อ)


 

กำหนดการสัมมนา
เรื่อง “มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม”
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 16

——————————————————

8.30 – 9.00 น. 

ลงทะเบียน/อาหารว่าง-เครื่องดื่ม

9.00 – 10.00 น. 

การบรรยาย เรื่อง “มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” โดย วิทยากรสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

10.00 – 12.00 น. 

การอภิปราย เรื่อง “ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับภาคอุตสาหกรรม” โดย วิทยากรสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ / บริษัท SCB จำกัด / บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค จำกัด


 

กำหนดการสัมมนา
เรื่อง “การมาตรฐานกับการเติบโตของอุตสาหกรรม S-Curve : เครื่องมือแพทย์
และอุปกรณ์ทางการแพทย์”
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 7

——————————————————

12.30 – 13.00 น. 

ลงทะเบียน/อาหารว่าง-เครื่องดื่ม

13.00 – 14.00 น. 

การบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการกำหนดมาตรฐานเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์” โดย วิทยากรสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

14.00 – 15.00 น. 

การบรรยาย เรื่อง “กระบวนการขออนุญาตและให้การรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์” โดย วิทยากรสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

15.00 – 16.00 น. 

ถาม-ตอบ


สมัครเข้าร่วมการสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

 • เรื่อง “การปรับปรุงกระบวนการอนุญาตติดตามผลและการนำเข้าผลิตภัณฑ์”
 • เรื่อง “อุตสาหกรรมไม้ไทย ก้าวไกลสู่สากล”
 • เรื่อง “มอก.9999 นำอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน”
 • เรื่อง “การมาตรฐานกับการเติบโตของอุตสาหกรรม S-Curve : เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์”

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS