สัมมนาการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

รายละเอียด

การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ :คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน และหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
มาตรฐานเลขที่ มอก.23-2558 มอก.2337-2557 และมอก.956-2557
วันที่ 27 มี.ค. 60 ถึง 27 มี.ค. 60

ณ ห้องพาราเดียม A โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. ฉบับที่ 4761 (พ.ศ. 2559) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ มอก.23-2521 และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.23-2558 ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ – คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 107 ก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 มีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (20 ธันวาคม 2560)
2. ฉบับที่ 4633 พ.ศ. 2557 เรื่อง กำหนดมาตรฐานมาตรฐานผลิตภัณฑ์บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์:คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน มาตรฐานเลขที่ มอก.2337-2557 ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ – คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 71 ก เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 มีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (16 สิงหาคม 2560)
3. ฉบับที่ 4631 (พ.ศ. 2559) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย มอก.956-2557 ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 88 ก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 มีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (3 ตุลาคม 2560)

เนื่องจาก มาตรฐานฉบับใหม่มีความแตกต่างจากมาตรฐานฉบับเดิมหลายประการ การตีความข้อกำหนดของมาตรฐานข้างต้น เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ทำ ผู้นำเข้า พนักงานเจ้าหน้าที่ สมอ. และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน และส่งผลให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง ให้ทราบข้อกำหนดในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานข้างต้น และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อให้สามารถประกอบกิจการทำหรือนำเข้าได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ทำ และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ และหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน และผู้สนใจทั่วไปทราบการยกเลิกและกำหนดใหม่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยได้มีประกาศกำหนดให้บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ –คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ – คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงานและหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2559
2. เพื่อให้ผู้ทำ และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ และหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ สามารถเตรียมตัวเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานฉบับใหม่ เพื่อให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน และทราบแนวทางการปฏิบัติในการให้ข้อมูลรายละเอียดกับผู้ประกอบการเป็นแนวทางเดียวกัน

วิธีดำเนินการ

บรรยาย ชี้แจง ทำความเข้าใจ ถาม-ตอบปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รายละเอียดหัวข้อการสัมมนา

1. นโยบายการดำเนินงานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. ข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์
3. แนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตทำ นำเข้าผลิตภัณฑ์
4. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต
5. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด มอก.23-2558 มอก.2337-2557 และ มอก.956-2557

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

ผู้ทำและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์หลอดฟลูออเรสเซนซ์ และหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กองกำหนดมาตรฐาน กองควบคุมมาตรฐาน กองตรวจการมาตรฐาน 1 2 และ 3 ประมาณ 300 คน

ระยะเวลาในการสัมมนา

ใช้ระยะเวลาการสัมมนา 1 วัน เดือนมีนาคม 2560

ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 2

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการมาตรฐาน 3 และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจการมาตรฐาน 2 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้ทำ และผู้นำเข้า ได้รับความรู้ความเข้าใจข้อกำหนดและวิธีทดสอบ ตามมาตรฐานฉบับใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมาตรฐานฉบับเดิม และฉบับใหม่ที่มีการกำหนดเพิ่มเติม เพื่อสามารถนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของโรงงานผู้ทำและผู้นำเข้า ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ทำ นำเข้า และผู้จำหน่าย และผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการในการขอรับใบอนุญาตทำ-นำเข้า การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วน บนผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติหลังการได้รับใบอนุญาต
3. เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานการตรวจประเมินให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีทักษะความรู้ในการตรวจประเมินยิ่งขึ้น

สถานที่

ณ ห้องพาราเดียม A โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครจำนวน 300 คน

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 0 บาท

ลงทะเบียน

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS