สมอ. เดินหน้าต่อยอดเพิ่มพูนควา มรู้เรื่องการมาตรฐานสู่สถานศึกษา

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เดินหน้าโครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังความรู้เรื่องการมาตรฐานแก่เยาวชน คาดปี 61 มีเยาวชนได้รับความรู้เรื่องการมาตรฐานมากกว่า 36,000 คน

          นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการ สมอ. เปิดเผยว่า สมอ. ได้จัดทำโครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ครู อาจารย์และเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการมาตรฐาน ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวภายในโรงเรียน โรงเรียนใกล้เคียง และชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลายเช่น การจัดทำป้ายนิทรรศการ การเผยแพร่มาตรฐานในชุมชน การจัดทำบทเรียน e-learning เป็นต้น

สำหรับปีงบประมาณ 2561 สมอ. มีเป้าหมายที่จะขยายผลการดำเนินโครงการให้ต่อเนื่องในกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการเผยแพร่มาตรฐาน ดังนี้

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครู อาจารย์ระดับประถมศึกษา เรื่อง การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก หลังจากที่ สมอ. ได้จัดไปแล้ว 1 ครั้ง ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งมีครู อาจารย์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าร่วมการสัมมนากว่า 60 โรงเรียน

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครู อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การบูรณาการการมาตรฐานสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตามรูปแบบการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560

ครั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560

               – การประกวดจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่มาตรฐานระดับมัธยมศึกษา

              เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. ได้ริเริ่มโครงการเผยแพร่มาตรฐานสู่ภาคการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบันครอบคลุมทุกระดับชั้นการศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามบริบทของการศึกษา ซึ่งในแต่ละปีจะมีเยาวชนได้รับความรู้ด้านการมาตรฐานมากกว่า 36,000 คน โครงการดังกล่าวนอกจากจะทำให้เยาวชนในสถานศึกษามีความรู้เรื่องการมาตรฐานและตระหนักถึงความสำคัญของการนำมาตรฐานไปใช้แล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดให้มีการนำมาตรฐานไปใช้ในทุกๆภาคส่วนอีกด้วย

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS