สมอ.ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการในงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2018 “CHANGE TO SHIFT” ฟรี!!!

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

รายละเอียดโครงการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการในงาน
THAILAND INDUSTRY EXPO 2018
“CHANGE TO SHIFT”

พบกับ 3 หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ

  1. สถานที่ทำงานปลอดภัยด้วย ISO 45001 : 2018

  2. การปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

  3. iTISI พลิกโฉมการตรวจติดตามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ฟรี! ไม่มีค่าลงทะเบียน

กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2018 เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันเครือข่ายในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการในภาพรวมของกระทรวงอุตสาหกรรม การแสดงและจำหน่ายสินค้า การสัมมนาวิชาการ การให้บริการปรึกษาแนะนำ ตลอดจนการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สำหรับการสัมมนา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดขึ้น วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

 

  1. การสัมมนา เรื่อง “สถานที่ทำงานปลอดภัยด้วย ISO 45001 : 2018”

จากข้อมูลขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) พบว่าทุกๆปี อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ส่งผลต่อการเสียชีวิตของผู้ปฏิบัติงานถึง 2.78 ล้านคน ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อองค์กรแล้วยังส่งผลกระทบในมุมกว้างต่อเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทำให้องค์กรและผู้ปฏิบัติงานต้องใส่ใจในสภาพแวดล้อมของการทำงานที่เปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เป็นสากล เพื่อสร้างเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานทั่วโลกและยกระดับสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ได้เห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้กำหนดมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO 45001:2018 – Occupational Health and Safety Management Standard เพื่อส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของพนักงาน ทำให้สถานที่ทำงานปลอดภัย โดยสามารถนำไปปรับใช้ได้กับองค์กรทุกขนาด ทุกภาคส่วนธุรกิจ และทุกประเทศทั่วโลก โครงสร้างของมาตรฐานใช้แนวทางการนำมาประยุกต์ตาม  high level structure ซึ่งจะเหมือนกับมาตรฐานอื่นๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001 ทำให้สามารถนำมาบูรณาการเป็นระบบเดียวกันได้ง่ายขึ้น ลดความซ้ำซ้อนในค่าใช้จ่ายและการดำเนินงาน ประกาศใช้เมื่อ 12 มีนาคม 2561 และจะนำมาใช้แทน OHSAS 18001 : 2007 โดยกำหนดจัดสัมมนา วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-13.00 น. ณ เวที Manufacture Stage รับจำนวน 100 ท่าน

 

  1. การสัมมนา เรื่อง “การปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017”

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบได้ปรับเปลี่ยนจาก ISO/IEC 17025 : 2005 เป็นฉบับ ISO/IEC 17025 : 2017 โดยมีการปรับเปลี่ยนในสาระสำคัญทางด้านโครงสร้างของมาตรฐาน เพิ่มแนวคิดในการพิจารณาปรับปรุงบนพื้นฐานของความเสี่ยง มีการปรับเปลี่ยนนิยามศัพท์ และปรับเรื่องระบบเอกสารและข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพของห้องปฏิบัติการ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Co-operation : ILAC) จึงได้กำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน (transition time) ให้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจะต้องจัดทำระบบให้สอดคล้องตาม ISO/IEC 17025 version ใหม่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี หลังจากมาตรฐานประกาศใช้ (ประกาศใช้เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2560) ดังนั้น ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025 – 2548 หรือ ISO/IEC 17025 : 2005 รวมทั้ง ห้องปฏิบัติการที่อยู่ระหว่างการขอรับการรับรองจึงควรทราบความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการนำไปใช้ เพื่อให้สามารถนำความรู้ในมาตรฐานฉบับใหม่ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยกำหนดจัดสัมมนาในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ เวที Service Stage รับจำนวน 100 ท่าน

 

 

  1. การสัมมนา เรื่อง “iTISI พลิกโฉมการตรวจติดตามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

จากแนวคิดในการขับเคลื่อนประเทศไทยตามโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในระยะ 20 ปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยโดยรวม สำหรับภารกิจของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นอกจากงานด้านการกำหนดมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ยังมีงานด้านการตรวจติดตามผล ที่จะเป็นการแสดงถึงขีดความสามารถในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอและเชื่อถือได้ สมอ. จึงได้พัฒนาระบบ E-surveillance เพื่อใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้การตรวจติดตามผลมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จึงได้จัดสัมมนาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจการตรวจติดตามในรูปแบบใหม่ โดยกำหนดจัดสัมมนาในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ เวที Main Stage รับจำนวน 800 ท่าน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ รับทราบสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมาตรฐานสากลฉบับใหม่ ทราบแนวทางในการเตรียมการและวิธีการในการปรับระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจการตรวจติดตามในรูปแบบใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับผิดชอบค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการสัมมนา

กำหนดการ

สมัครเข้าร่วมการสัมมนา

สามารถสมัครเข้าร่วม สัมมนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางวรดา ทัพไชย

นางสาวกมลวรรณ ขวัญพิชัย

โทรศัพท์ 0 2202 3428 , 0 2202 3431

สมัคร ออนไลน์  คลิกที่นี่ 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS