ร้าน มอก.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Brilliant Method To Get Help With Essay Writing Australia https://maker.pro/linux/projects/how-to-develop-grammar-checker-app-part-1 Savvy Method To Get Essay On Service Sector Success Story In India

รายละเอียด

โครงการร้านมอก.

โครงการจัดสัมมนา
เรื่อง “ร้าน มอก.” กับผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค

  1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทโดยตรงในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ผ่านกระบวนการกำหนดมาตรฐาน กระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน และกระบวนการตรวจติดตามคุณภาพของสินค้าภายหลังการได้รับใบอนุญาต เพื่อเป็นหลักประกันในด้านการรักษาคุณภาพมาตรฐาน ซึ่ง สมอ. ได้มีการรณรงค์ผ่านสื่อและกิจกรรมหลากหลาย และในปีงบประมาณ 2559 สำนักงานได้ดำเนินการจัดให้มีการเปิดตัวโครงการ “ร้าน มอก.” ขึ้น เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 โดยมีกิจกรรมการมอบป้ายสัญลักษณ์ “ร้าน มอก.” สำหรับร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อเป็นการส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายที่ใส่ใจผู้บริโภค

เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมโครงการ “ร้าน มอก.” ให้มีความแพร่หลายเป็นที่รู้จักและเป็นการสนับสนุนนโยบายที่ทางรัฐบาลส่งเสริมให้เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการในเวทีการค้าสากล  และคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานจึงได้จัดทำโครงการสัมมนา เรื่อง “ร้าน มอก.” ขึ้น ภายใต้ชื่อการสัมมนา เรื่อง “ร้าน มอก.” กับผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “ร้าน มอก.” ลงสู่พื้นที่ส่วนภูมิภาคเพื่อให้เป็นที่รู้จัก และยังเป็นการกระจายโอกาสให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการร้านจำหน่ายได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

  1. วัตถุประสงค์
  • เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของการเลือกซื้อ/เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย มอก. และมีความเชื่อมั่นในเครื่องหมาย มอก. ที่แสดงบนผลิตภัณฑ์
  • เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมสนับสนุนร้านจำหน่ายสินค้าในการนำสินค้าที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาจำหน่าย
  • เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐาน
  • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ “ร้าน มอก.” และเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสมัครเข้าร่วมโครงการ “ร้าน มอก.

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

      4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลผลิต : จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นไปตามเป้าหมายที่โครงการได้กำหนดไว้ในแต่ละครั้ง

ผลลัพธ์ :

(1) ประชาชนทราบถึงความสำคัญของการเลือกซื้อ/เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย มอก. และมีความเชื่อมั่นในเครื่องหมาย มอก. ที่แสดงบนผลิตภัณฑ์

(2) ร้านจำหน่ายสินค้านำสินค้าที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานมาจำหน่าย

(3) ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐาน

(4) มีผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสมัครเข้าร่วมโครงการ “ร้าน มอก” เพิ่มขึ้น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

แบบคำขอเข้าร่วมโครงการ

รายชื่อร้าน มอก.

รายชื่อร้านมอก. ปี 2559


รายชื่อร้านมอก. ปี 2560


รายชื่อร้านมอก. ปี 2561


 

เอกสารเผยแพร่

ภาพกิจกรรม

ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ครั้งที่ 4 จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

ครั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

ครั้งที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

ครั้งที่ 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

ครั้งที่ 9 จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

ครั้งที่ 10 จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

ครั้งที่ 11 จังหวัดระยอง

 

 

 

 

ครั้งที่ 12 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

รายชื่อมาตรฐานบังคับ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

COMMENTS